Để SQL Server 2012 hoạt động bạn cần thiết lập vài bước cho SQL Server như sau Vào Control Panel -> System and Security -> Administrative Tools -> Services

Start phần SQL Server Agent lên

Lựa chọn đến SQL Server Network Configuration  —> Protocols for MSSQLServer —> Enable toàn bộ

Bạn sẽ được thông báo cần Restart SQL, hãy làm theo hướng dẫn của nó

Giờ bạn mở SQL lên và đăng nhập với User và mật khẩu mình đã thiết lập.

KẾT NỐI VÀO PHẦN MỀM

Để lấy thông tin IP máy chủ kết nối mạng lan:

Gõ phím tắt Windows + R rồi gõ CMD

Trong khung CMD gõ câu lệnh IPconfig

Thông tin máy chủ nằm ở dòng IPv4 Address tức chính là số IP 192.168.1.5 (Tùy theo từng máy)

Tài khoản và mật khẩu là thông tin đăng nhập vào Microsoft SQL Server 2012 như bài viết về cài đặt SQL Server 2012 .

Chúc bạn thành công!